روایتی از کار

در این روزهای پر مشغله، بیشتر وقتم را در محیط کار سپری می کنم و از این بابت بیشترین کسی رو که در طول روز می بینم و هم صحبت می شوم همکاران هستند. هر کدام با ویژگی های شخصیتی و رفتاری متفاوت و من

بیشتر بخوانید