کسره

قصدت کشیدن دو کوه است

در کنار هم
اما دره نیز
پدید می آید.
 

تا بچه آدابِ غذا خوردن را بیاموزد

تا مشق هایش را درست و بی غلط بنویسد
تا بفهمد دو با دو می شود چهار
و ساعتِ

بیشتر بخوانید