ادراک متفاوت

ادراک متفاوت از رفتارهای و شنیده ها و گفته ها، موضوعی است که بارها در ارتباطات اجتماعی  مشاهده کرده ام. این تفاوت در ادراک را می توان به عوامل مختلفی ارتباط داد از جمله تجربه فردی، ویژگی های شخصیتی، عوامل محیطی، میزان شناخت از محیط

بیشتر بخوانید