اهداء عضو

مطلبی که در روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی مطرح و مورد بحث قرار گرفت مربوط به اهداء عضو و سوالی بود که توسط الکس تبرک استاد دانشگاه جرج میسون پرسیده شده بود:
چرا باید به کسی که خودش کارت اهداء عضو را امضا نکرده، در صورتی

بیشتر بخوانید