مسئولیت پذیری

مهم ترین وظیفه در هر جایگاهی یا در هر نقشی را مسئولیت پذیری  می دانم و بر این باورم که جهت موثر واقع شدن، به محدوده مسئولیت خودمان با دقت نظر و توجه بیشتری فکر کنیم.
تجربه اخیرم در این رابطه، مربوط می شود به

بیشتر بخوانید