دیرآموخته

اینکه بتونیم به حرف ها و جملاتی که می شنویم با دقت بیشتری توجه کنیم و روی آن فکر کنیم و از زاویه دیگر هم به آن نگاه کنیم و جوانب آنرا بسنجیم را جزو وظایف و مسئولیت های انسان بودن می دانم. البته در

بیشتر بخوانید