زندگی بر یخ

آنچه در مورد زندگی کردن درک کرده ام و آموختم این بوده که زندگی را راه رفتن بر روی یخ می بینم، نه به این معنی که قرار است مدام زمین بخورم شاید استفاده از استعاره یخ، سوگیری زمین خوردن را در ذهن تداعی کند.

بیشتر بخوانید