ترس از پیری

سوال کردم، تو هیچ وقت از پیر شدن نترسیدی؟
“میچ، من پیری را در آغوش کشیدم. به استقبالش رفتم.”
در آغوش کشیدی؟
“خیلی ساده است. وقتی سن ات بالا می رود، چیزهای بیش تری یاد می گیری. اگر همیشه بیست و دو ساله بمانی، همیشه

بیشتر بخوانید