برنامه ریزی

آخر هفته فرصت خوبی است تا با نگاهی دقیق تر به کارها و امورات انجام شده در طول یک هفته، برآورد نسبی از میزان دستیابی به آنچه مورد انتظارم بوده، داشته باشم.
گاهی فاصله ام از آنچه می خواستم بسیار می شود و گاه فاصله

بیشتر بخوانید