شکست … پیروزی …

یکی از همکاران گریزی به گذشته کرد و گفت: کارهای بسیاری کردیم و عده ای با ما بد تا کردند. با لبخند از دورانی که مسئولیت و سرپرستی قسمتی را بر عهده داشته است تعریف کرد، اینکه گاهی در زمینه کاری غیر مرتبط (خارج از

بیشتر بخوانید