محدودیت فرصت

در یک دوره ای زمان برایم به کندی و آهستگی می گذشت. حالا ساعت ها و روزها و هفته ها به سرعت و در یک چشم به هم زدن می گذرند. دلیلش تا حدودی برایم روشن شده در گذشته برای لحظات و روزهایم هدف و

بیشتر بخوانید