فواید نوشتن

نوشتن ذهنم را بازسازی می کند. پراکندگی ها و آشفتگی های ذهنی را با ریختن بر روی کاغذ سر و سامان می دهم. تصمیم ها، برنامه ریزی ها و مسائلی که بیش از حد فکرم را مشغول می کند با نوشتن مرتب می کنم. نوشتن

بیشتر بخوانید