معنایابی

برای حرکت و ادامه بازی زندگی نیاز به داشتن انگیزه، هدف،  معنا و مفهوم هستیم. هر کسی با توجه به باورها، ارزش ها و اولویت هایش معنای متفاوتی را جستجو می کند و به امید دستیابی و یافتن آن رهسپار جاده زندگی می شود.
تفاوت

بیشتر بخوانید