روابط و ضوابط

پیش نوشت۱: با دیدن بعضی از محیط های کاری که در آن، روابط نقش پر رنگ تری را نسبت به ضوابط دارد و فرهنگ سازمانی بر پایه میزان برخورداری از رابطه بنا شده است، تصمیم به نوشتن گرفتم.

مفهوم ضوابط و روابط بر اساس

بیشتر بخوانید