به دنبال تمرکز

بخاطر دارم در دوران دبیرستان گاهی در آخرین ساعت کلاس، پس از درس جواب دادنم و زمانیکه  معلم در حال سوال پرسیدن یا گرفتن امتحان شفاهی از سایر بچه ها بود (با وجود همهمه و سرو صدای بچه ها) می توانستم با تمرکز خوبی به

بیشتر بخوانید