نخستین یادگیری ها

– نقش یادگیری های اولیه در زندگی و کار به چه میزان است؟
-یادگیری های ابتدایی چه اندازه در کیفیت زندگی ما نقش دارند؟
-یادگیری های نخستین تا چه حد در تقویت یا تضعیف ما در محیط کار یا زندگی اثرگذار هستند؟
یادگیری های نخستین

بیشتر بخوانید