اختیار و انتخاب

در مقابل آزادی انتخاب و داشتن اختیار مسئول و پاسخگو هستیم، پس چه خوب است در انتخاب هایمان دقت و وسواس بیشتری داشته باشیم. سعی کنیم به گونه ای انتخاب کنیم که بتوانیم پاسخی قانع کننده در جهت انتخاب هایمان داشته باشیم، طوری انتخاب کنیم

بیشتر بخوانید