دشواری های خود ساخته

فکر می کنم خیلی از ماها تا زمانیکه مشکل خاصی سر راهمان قرار نگرفته و به مشکلی بر نخوردیم، کمتر به وجود داشته ها و منابع مان توجه می کنیم. به تعبیری به داشته هایمان عادت کردیم.
اینکه می بینیم، می شنویم، می خوریم، دفع

بیشتر بخوانید