دنیای کودکان

“توپ در فاضلاب و لجن
تو
لجن می بینی و فاضلاب
و پرهیز می کنی
کودک
ادامه ی بازی می بیند
و به لجن می رود”
(علیرضا روشن، کسره، صفحه ۳۴)
این شعر مرا یاد این جمله انداخت
“راز بهتر شدن دنیا در این است

بیشتر بخوانید