موضع گیری

“سارتر آزادی انسان را به صورت نفرین درک می کرد. او می گفت:
انسان محکوم به آزادی است. محکوم چون خود را خلق نکرده و در عین حال آزاد است. و هنگامی که به درون جهان پرتاب شود مسئولیت همه ی اعمالش با خودش است.
بیشتر بخوانید