شکرانه

خدا را شکر عمل جراحی دوست نازنینم به خیر گذشت. روزها و لحظه های سختی رو پشت سر گذاشتیم. یکی از لحظه های سخت و دشوار که ثانیه ثانیه اش به کندی می گذشت زمان عمل بود. تا از اداره به بیمارستان رسیدم خبر دادند

بیشتر بخوانید