مهارت رانندگی

آنچه در اینجا می نویسم برون ریزی ذهنی در رابطه با طی روند بدست آوردن مهارت رانندگی است.
تمرین رانندگی، غالباً مسیری است پر ابهام و ریسک، پر از مانع و دست انداز،
برای کسب این مهارت، عبور از موانع و قدم گذاشتن در فضای

بیشتر بخوانید