انحراف از ظرفیت واقعی

یکی از دعاهایی دلنشین که یاد گرفتم این بوده که از خدا بخواهیم اگر قرار است به کسی خیر، رحمت یا نعمتی برسد، واسطه اش ما باشیم. مهم تر اینکه به این شکل بخواهیم که خدایا به ما ظرفیت بده تا بتوانیم واسطه خوبی برای

بیشتر بخوانید