نقطه پایان

رسیدن به نقطه پایان نشانگر و تداعی کننده چه چیزهایی می تواند باشد؟
نقطه پایان می تواند پیام دهنده فارغ شدن و دستیابی به هدفی باشد.
نقطه پایان می تواند آغاز یا شروعی دوباره باشد.
نقطه پایان می تواند لحظه تلخ جدایی باشد.
نقطه پایان

بیشتر بخوانید