نسیم نیکلاس طالب

از طریق متمم با درس های مدیریت در شرایط ابهام و نسیم نیکلاس طالب آشنا شدم و علاقه مند به پیگیری مدل ذهنی، افکار و دیدگاه ایشان شدم.
به تازگی مطالعه کتاب قوی سیاه اندیشه ورزی پیرامون ریسک نوشته ی نسیم طالب را شروع کردم.

بیشتر بخوانید