سوال نامناسب

پس از پایان تماس تلفنی ام، همکارم پرسید: چه کسی بود؟
بیان نامناسب و سوال نازیبایی که باعث شد در مقابل آن گارد گرفته و پاسخ واضحی ندهم. بعد از آن توضیحات بیشتری را مطرح کرد که در نتیجه و در پی آن، پاسخ مناسب

بیشتر بخوانید