بدهکاری

توی این مدت کوتاهی که مشغول رانندگی و کسب مهارت آن هستم به دلیل کمبود مهارت و ضعف در آن وقتی پشت فرمان قرار می گیرم، به همه یا بهتر است بگویم قریب به ۹۹% راننده ها حق می دهم و در حداقل موارد عملکردم

بیشتر بخوانید