کاهش سطح توجه

استاندارد

جمله ای که امروز بیشتر تو ذهنم باقی ماند “هر موقع احساس کردی کاری را کامل یادگرفتی و به آن مسلط شدی، بیشتر احتیاط کن.” به این فکر کردم که اعتماد به نفس خوب است اما اعتماد به نفس بیش از حد می تواند خطر آفرین باشد.

در مرحله اول یادگیری در هر زمینه ای انرژی و توجه و زمان بیشتری را مصرف می کنیم تا به مرحله تسلط و دستیابی به مهارت برسیم. زمانی که در حوزه ای مهارت کسب می کنیم و عملکردمان بهتر می شود میزان انرژی و زمانی که صرف انجام آن کار هزینه می کنیم کاهش پیدا می کند، طبیعتاً راحت تر، کم تنش تر، سریع تر و با اعتماد به نفس بیشتری اقدام خواهیم کرد.

به نظرم یکی از مواردی که پس از کسب توانمندی نمی تواند کم اهمیت شود و نمی توانیم آنرا نادیده بگیریم، سطح توجه است. توجه و دقت عاملی است که نباید از آن غافل شد. غرور ناشی از دستیابی به یک مهارت یا توانمندی گاه بصورت کذب و گاه به صورت اعتماد به نفس بیش از حد بروز می کند که می تواند منجر به کاهش توجه و دردسر آفرین شود.

داشتن احساس دانایی، دانستن و آگاهی کامل، ذهن را در دنیای کوچک و محدودی محبوس می کند و از درک تجربه های متفاوت و ناشناخته عاجز می گرداند.