کاهش سطح توجه

جمله ای که امروز بیشتر تو ذهنم باقی ماند “هر موقع احساس کردی کاری را کامل یادگرفتی و به آن مسلط شدی، بیشتر احتیاط کن.” به این فکر کردم که اعتماد به نفس خوب است اما اعتماد به نفس بیش از حد می تواند خطر

بیشتر بخوانید