هم زمانی

گاهی بعضی از هم زمانی ها ما را متعجب، بهت زده و شگفت زده می کند
دیدن همزمان پایان و آغاز رویدادی
دیدن همزمان مرگ و زندگی
دیدن همزمان امید و ناامیدی
دیدن همزمان شکست و پیروزی
دیدن هم زمان نیکی و بدی
دیدن هم

بیشتر بخوانید