هدیه در پی هدیه

امروز رئیس به اتاق مان آمد و گفت بچه ها من دارم می روم محدوده انقلاب چیزی لازم ندارید؟ اگر موردی بود قبل از رفتنم خبر بدید.
بعد از اینکه از اتاق بیرون رفت همکارم گفت: اتفاقاً من یک کتاب می خواهم. تو چطور؟ گفتم:

بیشتر بخوانید