جدایی ناپذیر

“کسی که در میانه تراکم سرسام آور کارها کتاب نمی خواند،
احتمالاً در خلوت خسته کننده ی بیکاری هم به سراغ کتاب نخواهد رفت.”
محمدرضا شعبانعلی
 
خواندن کتاب و مطالعه منظم، خیلی دیر برایم تبدیل به عادت شد.
با این حال، به جد برای

بیشتر بخوانید