تصفیه حساب

آرام کردن محیط اطراف گاهی نیازمند گذشت است.
اما خود خوری راه چاره نیست.
صداقت، صراحت، جسارت و بیان شفاف مسئله در حضور شخصی که بتواند در حل مسئله اثر گذار باشد، احتمالا  راه حل مناسب و مفیدتری خواهد بود.
کاش بیشتر  برپا کننده صلح

بیشتر بخوانید