متعهد شدن

آیا از همه ظرفیت توانایی هایمان به نحو مطلوب استفاده می کنیم؟
تصور ما از توانایی هایمان با واقعیت میزان توانمندی مان چقدر فاصله دارد؟ چقدر انحراف دارد؟
چرا گاهی تا مجبور نباشیم از توانایی هایمان استفاده نمی کنیم؟
گاهی پس از شنیدن مسائل و

بیشتر بخوانید