مسیریابی در سفر زندگی

برای سفر زندگی کدام مسیر را بر می گزینیم؟
دستاورد کدام مسیر بیشتر است؟
از کدام مسیر بیشتر منتفع می شویم؟
در کدام مسیر کمتر دچار یاس و ناامیدی می شویم؟
مسیر زندگی از کدام جاده ها می گذرد؟

مسیریاب من تجربه ها،

بیشتر بخوانید