مدل ذهنی ماندلبرو

در کتاب قوی سیاه نوشته ی نسیم طالب با ماندلبرو آشنا شدم.
نسیم طالب برای معرفی ماندلبرو، با این تعابیر توصیفش می کند “تنها آموزگار جان داری است که تاکنون داشته ام و برایش احترام قائل ام”.
مدل ذهنی ماندلبرو برای من هم جالب توجه

بیشتر بخوانید