تناقض در یادگیری

کتاب “زندگی برازنده من” اثر کارول. اس پیرسون و هیو. کی مار به بحث خود شناسی، تحلیل خویشتن و بهبود، تقویت و غنی سازی ارتباط با دیگران می پردازد.
قسمت های نخستین کتاب به معرفی کهن الگوها می پردازد که می تواند دربرگیرنده مدل هایی

بیشتر بخوانید