نوشتن بر لوح سفید

افکار، صحبت ها و صداهایی که در ذهنم به صورت پراکنده و آشفته رژه می روند را با نوشتن نظم می دهم. افکاری که گاه سرکش و جسور به هر جهت می روند را با نوشتن رام می کنم و به بند می کشم.
دوست

بیشتر بخوانید