تقویت حواس پنج گانه

توجه به حواس پنج گانه و تقویت آنها از طریق استفاده و بکارگیری شان با استمداد از طبیعت، باعث شده  درک و تجربه ملموس تری را بدست آورم.
در پیاده روی های عصرانه که گه گاه انجام می دهم. با دست کشیدن بر برگ های

بیشتر بخوانید