نقطه اوج ارزش ها

“مام طبیعت ساز و کاری برای دفاع به ما داده است: همان گونه که در افسانه های اسوپ آمده، یکی از ساز و کارها این است که انگوری را که دستمان به آن نمی رسد (یا نرسیده) ترش بپنداریم. ولی از این سودمندتر، عزت نفسی

بیشتر بخوانید