غریب نوازی یا قریب نوازی

چقدر وجود محیطی و اطرافیانی سرشار از عطوفت برایمان اهمیت دارند؟
آیا همان قدر که برای راحتی و آسایش خانواده، دوستان و آشنایان درجه یک ارزش و اهمیت قائل هستیم می توانیم نسبت به یک انسان غریبه یا بیگانه هم لطف داشته باشیم؟
فاصله و

بیشتر بخوانید