متمایز باشیم

پس از مطالعه کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن، برداشتم را در قالب سطور زیر به نگارش در آوردم.
بخاطر دیدن بی اعتمادی، نسبت به اعتماد شکاک نشویم.
بخاطر قرار گرفتن در معرض خیانت، از تجربه عشق دور نشویم.
بخاطر وجود بی مهری

بیشتر بخوانید