آزادی یا اسارت

تا وقتی بتوانیم برای حل یک مسئله به گزینه ها و مسیرهای متنوع و متفاوتی دسترسی داشته باشیم و قدرت انتخاب داشته باشیم حس برنده بودن، حس قدرت و حس شیرین اختیار و انتخاب را مزه مزه می کنیم و می چشیم. در این مواقع

بیشتر بخوانید