قاعده را در نظر بگیریم نه استثنا

اکثر کودکان می توانند راه بروند در صورتی که قبل از آن نشستن، سینه خیز کردن و چهار دست و پا رفتن را بگذرانند تا به مرحله راه رفتن برسند.
دستیابی به رفاه مورد نظرمان غیر ممکن نیست با این حال احتمالا راه طولانی ای

بیشتر بخوانید