نقطه آغاز و پایان

 
از لحظه پا نهادن در این دنیا آموزش و یادگیری مرهمی می شود بر حیرت و شگفتی مان در کشف دنیای اطراف.
یادگیری روندی است در جهت بهبود و توسعه درک و تجربه مان از محیط اطراف.
می توانیم با قدرت اراده و

بیشتر بخوانید