نقطه آغاز و پایان

استاندارد

 

از لحظه پا نهادن در این دنیا آموزش و یادگیری مرهمی می شود بر حیرت و شگفتی مان در کشف دنیای اطراف.

یادگیری روندی است در جهت بهبود و توسعه درک و تجربه مان از محیط اطراف.

می توانیم با قدرت اراده و انتخاب مان، گام زدن در مسیر یادگیری را تا نهایت حیات، بطور مستمر ادامه دهیم.