اعتبار سنجی

سوالات:

اعتبار را چگونه بسنجیم؟
شاخص اعتبار چیست؟
داشتن اعتبار و حفظ کردن آن چقدر اهمیت دارد؟
داشتن اعتبار همیشگی است؟
برای حفظ، نگهدای و ارتقاء اعتبار چه باید کرد؟

مفهوم پردازی:
در فرهنگ  فارسی عمید اعتبار به معانی ذیل نقل شده است:
بیشتر بخوانید