مصائب نه نگفتن

استاندارد

وقتی بلد نیستی نه بگی

مشکل و گرهی که با دست باز میشه

و دری که با ضربه کوچکی گشوده میشه رو

تبدیل به گاوصندوقی می کنی که با هزار  کلید هم به راحتی باز نمی شه

وقتی بلد نیستی نه بگی

از کاه کوه می سازی

و حاشیه سازی می کنی

وقتی بلد نیستی نه بگی

حساسیت و دلخوری را تشدید می کنی

فکرت رو بخاطر موضوع کوچکی بیش از اندازه مشغول می کنی

وقتی بلد نیستی نه بگی

خودخوری می کنی

بهانه گیر میشی

اتلاف منابع می کنی

وقتی بلد نیستی نه بگی

دست به توجیه می زنی

همه رو مقصر می دونی بجز خودت

نه نگفتن بیشتر از آنچه فکر می کنی وقت، انرژی و سرمایه ات رو می سوزونه و تباه میکنه

چشمهات رو باز کن و جور دیگری نگاه کن

تکرار مکررات کافیه

نه گفتن را یاد بگیر

یک دل و شفاف باش

دست به کار شو و اقدامی کن

تا به ذهن و جسمت و اطرافیانت آرامش هدیه کنی.