مصائب نه نگفتن

وقتی بلد نیستی نه بگی
مشکل و گرهی که با دست باز میشه
و دری که با ضربه کوچکی گشوده میشه رو
تبدیل به گاوصندوقی می کنی که با هزار  کلید هم به راحتی باز نمی شه
وقتی بلد نیستی نه بگی
از کاه کوه

بیشتر بخوانید