نگاهی کوتاه به پشت سر

در حین گام برداشتن در جاده زندگی، مواقعی پیش می آید که ناگهان فلش بک می خورم و نگاهی به آنچه تاکنون بر من گذشته می اندازم. در این لحظات کوتاه گاه ناراحت از کاری که کردم و حرفی که زده ام می شوم و

بیشتر بخوانید