احساس اقتدار

خبر داری یارانه را پرداخت کردند یا نه؟
سوالی است که آخر هر ماه از گوشه و کنار می شنوم. با لبخند اعلام می کنم که اطلاع ندارم. بخاطر تصمیمی که چند سال پیش گرفتم، هر بار احساس شعف درونی ای از این بی خبری

بیشتر بخوانید