در مجاورت طبیعت

آنچه در مجاورت با طبیعت حس کردم.
آسمان چادر سیاه بر سر کشیده و ستاره های درخشان و چشمک زن را در بر گرفته است. در نیمه شب، نگاه به آسمان مملو از ستاره، حیرت آور است.
راه رفتن در جاده، مشاهده انبوه درختان سرسبز

بیشتر بخوانید