نقطه پایان مسیر

بخوبی آموختیم و یاد گرفتیم که وضعیت امروزمان حاصل و نتیجه انتخاب های گذشته مان است.
وقتی صدای عجز و ناله، فریاد و فغان و اعتراض و شکایت را از اطراف و اکناف می شنوم، متاسف می شوم و از جهتی به خودم نهیب می

بیشتر بخوانید